دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

بانک های طرف قرار داد با مرکز تخصصی فیزیوتراپی همایون

بانک مرکزی ، بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک تجارت ، بانک سپه و…

مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد با بانک مرکزی در خیابان پیروزی فیزیوتراپی همایون.

مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد با بانک صادرات در خیابان پیروزی فیزیوتراپی همایون.

مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد با بانک تجارت در خیابان پیروزی فیزیوتراپی همایون.

مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد با بانک  ملت در خیابان پیروزی فیزیوتراپی همایون.

مرکز فیزیوتراپی طرف قرار داد با بانک سپه در خیابان پیروزی فیزیوتراپی همایون.

و سایر بیمه های درمانی و….

ساعات پذیرش

صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲

عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰